PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā piedāvā mācības pieaugušajiem ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

NĀC MĀCĪTIES PIKC RVT Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā!

Izglītības programmas un to īstenošanas vietas skatīt šeit.

Izglītības programmas skatīt šeit.

 

Pieteikšanās mācībām vērienīgā ES fondu projektā, kurā strādājošie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci, palielināt konkurētspēju un veicināt produktivitāti.

 Pirmās mācības pieejamas Latvijas tautsaimniecības nozarēs, kurās šobrīd visvairāk nepieciešami jauni un kvalificēti darbinieki:

 • elektroniskās un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
 • būvniecība,
 • kokrūpniecība,
 • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.

 KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājošie iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri),
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

 Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
  • vecumā no 45 gadiem, kuri strādā šādās profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:
  • pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
  • kvalificēti strādnieki un amatnieki,
  • iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,
  • vienkāršās profesijas,
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

 PIEEJAMAIS ATBALSTS

 Mācību maksa:

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

 Konsultācijas:

 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija projekta sadarbības pašvaldībās,
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē.

 Cits atbalsts:

 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti,
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

 PIETEIKŠANĀS

Pieteikšanās kārtība:

 • katru gadu plānotas vairākas pieteikšanās kārtas, izņemot 2017. gadu, kad paredzēta viena pieteikšanās oktobrī,
 • katrai kārtai ir savs noteikts pieteikšanās termiņš,
 • pirmajās kārtās pieteikšanās notiek, iesniedzot mācību pieteikuma veidlapu izvēlētajā izglītības iestādē klātienē - mācību pieteikuma veidlapa,
 • ja strādājošais ir trūcīgais vai maznodrošināta persona, savam pieteikumam jāpievieno izziņa no pašvaldības sociālā dienesta,
 • pēc pieteikuma saņemšanas tiek pārbaudīta strādājošā atbilstība uzņemšanas noteikumiem VID datu bāzē un citos valsts reģistros,
 • lai uzsāktu mācības, pēc pieteikuma apstiprinājuma jāveic 10% līdzmaksājums par mācībām pilnā apmērā, ja nav trūcīga vai maznodrošināta personas statusa.

 Mācību organizācija:

 • mācības pēc pieteikšanās 2017. gada oktobrī projektā tiks uzsāktas 2018. gada janvārī,
 • mācības notiek gan pa dienu, gan vakaros, un tās var apvienot ar darbu,
 • mācības var sākties dažādos datumos un laikos, kad grupā ir minimālais dalībnieku skaits,
 • mācību ilgums var būt no dažiem mēnešiem līdz pat gadam vai pusotram atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

 Ņem vērā:

 • mācību klāsts ir mainīgs katrā pieteikšanās kārtā, tāpēc, ja neatrodi interesējošās mācības šoreiz, iepazīsties ar piedāvājumu nākamreiz,
 • katrs strādājošais projektā piedāvātās mācības var izmantot vienu reizi, tāpēc aicinām izdarīt pārdomātu izvēli,
 • nepieciešamības gadījumā var konsultēties ar pieaugušo izglītības koordinatoru sadarbības pašvaldībās vai karjeras konsultantu tuvākajā NVA filiālē,
 • iemaksāto 10% līdzmaksājumu nevar veikt vairākās daļās, kā arī atgūt, ja mācības netiek pabeigtas.

 MĀCĪBU IESPĒJAS

 Pieejamo mācību veidi:

 • profesionālās tālākizglītības programmas (480 - 1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju,
 • profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību,
 • neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu.

 Detalizēts piedāvāto mācību saraksts būs pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

 Jau apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana:

 • ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, strādājošais var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanai, nokārtojot eksāmenu.
 • nozares un profesijas, kurās var iegūt profesionālās kompetences novērtēšanu, pieejamas, sākot ar 5. oktobri.