PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

laidzelogo
Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Laidzes Profesionālās vidusskolas ēku energoefektivitāti un sasniedzot CO2 emisijas samazinājumu 110433 kg/gadā.
Projekta nepieciešamība
Veicot energoaudita pārskatā norādītās aktivitātes, iespējams, ievērojami uzlabot ēkas energoefektivitāti, kā arī padarīt to atbilstošu spēkā esošajiem būvnormatīviem (LBN) un citām mūsdienu prasībām.
Būtiskākās projekta aktivitātes un rezultāti
Ņemot vērā energoaudita ietvaros konstatētās problēmas, kā arī, lai samazinātu CO2 emisijas, siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu un panāktu maksimālu izmaksu efektivitāti, projekta ietvaros tika īstenots:
1. Fasādes sienu siltināšana.
2. Cokola siltināšana 1.2 m dziļumā. 
3. Bēniņu pārseguma siltināšana ar ekovati vai analogu materiālu. Bēniņu sienu horizontālo daļu siltināšana.
4. Veco ieejas mezglu nomaiņa pret mūsdienu prasībām atbilstošiem.
5. Apkures cauruļvadu siltumizolācijas slāņa atjaunošana un uzstādīšana ēkas bēniņos. Bojāto cauruļvadu posmu nomaiņa.
6. Decentralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana ar rekuperācijas sistēmu (pretējās plūsmas kanālu siltummaiņi), siltumatgūšanas lietderības koeficients 85.0% vai augstvērtīgāks elektrības, efektivitāte <0.45 Wh/m3. 
Ēkā plānotais CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs ir 110433.00 kgCO2 gadā.

Ēkā plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 72,72 kWh/m2.
Projekta indikatīvais KPFI finansējums sastāda EUR 461814.21.
Projektā iekļautās aktivitātes īstenotas līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Pēc projekta īstenošanas tika uzlabota vide un cilvēka veselība, tādā veidā, ka tiks samazināts nepieciešamās enerģijas apjoms, līdz ar to arī piesārņojošo vielu emisija gaisā, kā arī uzlabota darba vide, nodrošinot komfortablākus darba apstākļus. 
Veicot projektā plānotās aktivitātes uzlabojās ēku vizuālais skats, atstājot pozitīvu iespaidu uz apkārtējo vidi, līdz ar to atstājot pozitīvu iespaidu arī uz vietējiem iedzīvotājiem.