PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

Programma

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 - 2013

Projekta numurs

LLIV-265

Projekta nosaukums

Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām

Projekta īsais nosaukums

VocEdu

Projekta nosaukums angļu valodā

Improvement of vocational education according to the needs of labour market

VocEdu Projekta mērķi

Projekta mērķis:  Veicināt profesionālās izglītības attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām un nodrošināt konkurētspējīgu un kvalitatīvu profesionālās izglītības pieejamību reģionā

Specifiskie mērķi:

1)       Stiprināt sadarbību starp profesionālo izglītību un darba tirgu, uzlabojot izglītības programmas atbilstoši darba tirgus prasībām;

2)       Uzlabot skolotāju profesionālo kvalifikāciju, organizējot meistarklases, apmācības, kopīgas pieredzes apmaiņas;

3)       Uzlabot praktisko apmācību bāzi profesionālajās skolās;

4)       Veicināt profesionālās izglītības prestižu un skolēnu piesaisti profesionālajām skolām

Projekta partneri

Vadošais partneris  - Kurzemes plānošanas reģions

Projekta budžets

999 214,95 EUR - ERAF līdzfinansējums

176 332,05 - Nacionālais līdzfinansējums

1 175 547 EUR - Kopā

55,69% - 654 685 EUR no kopējā budžeta plānoti skolu aprīkojumam un iekārtām

Projekta  ieviešanas laiks

2012.gada 2.aprīlis - 2014.gada 1.augustam.

Projekta nozīmīgākie rezultāti Kurzemē

§  Uzlabotas izglītības programmas un mācību metodiskie materiāli, to satura izstrādē iesaistot uzņēmējus un nozaru profesionālās organizācijas un stiprinot sadarbību starp profesionālajām skolām un darba tirgu;

§  Paaugstināta pasniedzēju profesionālā kvalifikācija, stiprināta sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Lietuvas profesionālās izglītības iestādēm;

§  Celts profesionālās izglītības prestižs un pieejamība Kurzemes reģionā;

§  Uzlabota profesionālo skolu praktisko apmācību bāze - izveidojot apmācību darbnīcas un laboratorijas ar modernu, mūsdienīgu aprīkojumu, kas nodrošina audzēkņu praktisko iemaņu iegūšana atbilstoši darba tirgus prasībām:

Laidzes  profesionālā vidusskola - pilnveidota apmācību programma „Būvnieks" un iekārtotas praktisko apmācību darbnīca apmešanas, flīzēšanas, krāsošanas, sausās būves darbu apmācībām 

No 2012. gada aprīļa Laidzes Profesionālā vidusskola ir veiksmīgs sadarbības partneris Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām".
Projekta galvenie mērķi:
1) uzlabot sadarbību un pieredzes apmaiņu starp Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestādēm, 
2) pilnveidot Profesionālās izglītības mācību saturu atbilstoši darba tirgus prasībām, 
3) stiprināt sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm un komersantiem, 
4) uzlabot un modernizēt pedagoģisko apmācību bāzi.

Līdz ar to mūsu skolai ir bijusi un joprojām ir lieliska iespēja uzlabot izglītības programmas „Būvdarbi" kvalitāti. Mēs lepojamies ar: 
1) iegādātiem 26 datoriem modernas datorklases aprīkošanai, kuros instalēta Auto Cad programma. Topošie apdares darbu tehniķi ar šīs programmas palīdzību mācās rasēt, plānot, lasīt rasējumus un veikt citas darbības,
2) iegādātiem darba instrumentiem sešu mācību darbnīcu - apmešanas, flīzēšanas, krāsošanas, tapešu līmēšanas, grīdu klāšanas un sauso būvju darbiem - aprīkošanai, kā arī iekārtotu darba rīku noliktavu,
3) profesionālo mācību priekšmetu programmu aktualizēšanu sadarbībā ar darba devēju pārstāvjiem, lai audzēkņi profesionālās zināšanas apgūtu atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām,
4) būvniecības profesionālo mācību priekšmetu skolotāju pieredzes apmaiņas braucienu laikā gūto pieredzi.

 

Jolanta Didžus
projektu koordinatore