PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība


Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Laidzes teritoriālās struktūrvienības sporta zāles energoefektivitāti un sasniedzot CO2 emisijas samazinājumu 21714.86 kgCO2/gadā.

Projekta nepieciešamība
Veicot energoaudita pārskatā norādītās aktivitātes, iespējams, ievērojami uzlabot ēkas energoefektivitāti, kā arī padarīt to atbilstošu spēkā esošajiem būvnormatīviem (LBN) un citām mūsdienu prasībām.


Būtiskākās projekta aktivitātes un rezultāti
Ņemot vērā energoaudita ietvaros konstatētās problēmas, kā arī, lai samazinātu CO2 emisijas, siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu un panāktu maksimālu izmaksu efektivitāti, projekta ietvaros tika īstenots:
1. Fasādes sienu siltināšana

2. Esošo PVC logu nomaiņa, durvju nomaiņa
3. Cokola siltināšana 1.2 m dziļumā 
4. Jumta pārseguma siltināšana ar ekovati vai analogu materiālu

5. Tribīnes siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu 


Ēkā plānotais CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs ir 0.43 kgCO2/euro  gadā.

Ēkā plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 75.45 kWh/m2.
Projekta indikatīvais KPFI finansējums sastāda EUR 50114.94, kopējais projekta finansējums EUR 198475.00.
Projektā iekļautās aktivitātes īstenotas līdz 2014.gada 31. oktobrim.

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”

Laidzes teritoriālās struktūrvienības

projektu koordinatore Jolanta Didžus