PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

PIKC Rīgas Valsts tehnikums  2017. gada oktobrī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Noslēdzies konkurss profesionālās izglītības speciālistiem – administrācijas pārstāvjiem un skolotājiem – par dalību Erasmus+ mobilitātes projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2017-1-LV01-KA116-035365. Konkursa komisija ir novērtējusi 14 pretententus, no kuriem dalībai mobilitātē 2017./2018. mācību gadā izvēlēti 12 profesionālās izglītības speciālisti no 18 paredzētajiem.

Profesionālās izglītības speciālistiem 2017./2018. mācību gadā vienu nedēļu

 Meklē speciālistu, kuru dažādu iemeslu dēļ darba tirgū ir grūti atrast? Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina atvērt sava uzņēmuma durvis praktikantiem, lai iepazīstinātu tos ar potenciālo prakses vietu!

Darba devējiem jau šodien ir iespēja piesaistīt tieši sava uzņēmuma vajadzībām apmācītu darbinieku – apmācot potenciālo darbinieku praksē* vai iesaistoties darba vidē balstītās mācībās**, kamēr šis potenciālais darbinieks vēl mācās izglītības iestādē.

Ieguvēji no šādas

Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā piedāvā mācības pieaugušajiem ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

NĀC MĀCĪTIES PIKC RVT Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā!

Izglītības programmas un to īstenošanas vietas skatīt šeit.

Izglītības programmas skatīt šeit.

 

Pieteikšanās mācībām vērienīgā ES fondu projektā, kurā strādājošie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci, palielināt konkurētspēju un

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”

  • nenodarbinātajiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)
  • un nodarbinātajiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot)

piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1,5 gada laikā bez maksas

Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā

Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās,

saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī

  1. PIESAKIES! 2. APGŪSTI! 3. DODIES PRAKSĒ!

Izglītības programma

laidzelogo

2011. gada jūnijā tika noslēgts Līgums par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisijas samazināšanai Laidzes Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas 2. korpusa ēkai" īstenošanu, starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fondu", Laidzes Profesionālo vidusskolu un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju. Projekta īstenošanas termiņš ir 16 mēneši saskaņā ar Projekta

laidzelogo
Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Laidzes Profesionālās vidusskolas ēku energoefektivitāti un sasniedzot CO2 emisijas samazinājumu 110433 kg/gadā.
Projekta nepieciešamība
Veicot energoaudita pārskatā norādītās aktivitātes, iespējams, ievērojami uzlabot ēkas energoefektivitāti, kā arī padarīt to atbilstošu spēkā esošajiem būvnormatīviem (LBN) un citām mūsdienu prasībām.
Būtiskākās projekta aktivitātes un rezultāti

Programma

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 - 2013

Projekta numurs

LLIV-265

Projekta nosaukums

Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām

Projekta īsais nosaukums

VocEdu

Projekta nosaukums angļu valodā

Improvement of vocational education according to the needs of labour market

VocEdu Projekta mērķi

Projekta mērķis:  Veicināt profesionālās izglītības attīstību atbilstoši darba tirgus


Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Laidzes teritoriālās struktūrvienības sporta zāles energoefektivitāti un sasniedzot CO2 emisijas samazinājumu 21714.86 kgCO2/gadā.

Projekta nepieciešamība
Veicot energoaudita pārskatā norādītās aktivitātes, iespējams, ievērojami uzlabot ēkas energoefektivitāti, kā arī padarīt to atbilstošu spēkā esošajiem būvnormatīviem (LBN) un citām mūsdienu prasībām.