PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

laidzelogo

2011. gada jūnijā tika noslēgts Līgums par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisijas samazināšanai Laidzes Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas 2. korpusa ēkai" īstenošanu, starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fondu", Laidzes Profesionālo vidusskolu un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju. Projekta īstenošanas termiņš ir 16 mēneši saskaņā ar Projekta

laidzelogo
Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Laidzes Profesionālās vidusskolas ēku energoefektivitāti un sasniedzot CO2 emisijas samazinājumu 110433 kg/gadā.
Projekta nepieciešamība
Veicot energoaudita pārskatā norādītās aktivitātes, iespējams, ievērojami uzlabot ēkas energoefektivitāti, kā arī padarīt to atbilstošu spēkā esošajiem būvnormatīviem (LBN) un citām mūsdienu prasībām.
Būtiskākās projekta aktivitātes un rezultāti

Programma

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 - 2013

Projekta numurs

LLIV-265

Projekta nosaukums

Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām

Projekta īsais nosaukums

VocEdu

Projekta nosaukums angļu valodā

Improvement of vocational education according to the needs of labour market

VocEdu Projekta mērķi

Projekta mērķis:  Veicināt profesionālās izglītības attīstību atbilstoši darba tirgus


Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Laidzes teritoriālās struktūrvienības sporta zāles energoefektivitāti un sasniedzot CO2 emisijas samazinājumu 21714.86 kgCO2/gadā.

Projekta nepieciešamība
Veicot energoaudita pārskatā norādītās aktivitātes, iespējams, ievērojami uzlabot ēkas energoefektivitāti, kā arī padarīt to atbilstošu spēkā esošajiem būvnormatīviem (LBN) un citām mūsdienu prasībām.